Mốc 5k Share

Mảnh trang bị đỏ x5,
Công huân lệnh x40,
Bồi nguyên đan x15,
Đại ngân phiếu x10

Mốc 10k Share

Mảnh trang bị đỏ x5,
Xu hồi sinh x5,
Nhu tình x10,
Tàng bảo đồ cao x2

Mốc 15k Share

Mảnh trang bị đỏ x10,
Tinh hoa luyện thể x5,
Đá cường hóa x20,
Thuốc nhuộm x2

Mốc 20k Share

Mảnh trang bị đỏ x10,
Tàng bảo đồ x5,
Thuốc nhuộm x4,
Túi tăng bậc x30,
Chân khí đan x5